ارتباط با ما اعضای شورا نظرسنجی پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
نمونه هاي صوتي بخش آوايي كتاب فرهنگ و هنر هفتم
تاريخ به روزرساني :يكشنبه 18 بهمن 1394  ساعت: 12:19
نمونه هاي صوتي بخش آوايي كتاب فرهنگ و هنر هفتم
 درس اول- نمونه با ضرب های تند و کند
 نمونه سنتی با ضرب کند در آغاز و تند در ادامه  فايل 1
 نمونه کلاسیک با ضرب های تند  فايل 2
 نمونه لرستان با ضرب تند  فايل 3
 نمونه لرستان با ضرب های کند  فايل 4
 درس اول- نمونه با ضرب های منظم و نا منظم
 نمونه  فايل 5
 تواشیح با ضرب های منظم  فايل6
 نمونه با ضرب های منظم  فايل7
 نمونه بدون ضرب های منظم  فايل8
 درس اول-یافتن الکو های تکرار شونده 
 الکوی تکرار شونده در آغاز نمونه  فايل9
 الکوی تکرار شونده ریتم از ثانیه دهم  فايل10
 الکوی تگرار شونده از دقیقه شش و سی ثانیه  فايل11
 درس دوم  لحن ملودی 
  کدام ملودی است و کدام نیست درس ۲ نمونه ۲ و ۱  فايل 12
 صدای پائین رونده و پائین رونده در ترکیب نمونه ۳ فصل ۲  فايل13
 ملودی در قالب مذهبی  فايل14
 نوائی با صدای پور عطائی  فايل15
 درس سوم رنگ صوتی 
  تشخیص تغییر رنگ درس ۳ نمونه ۱  فايل1
  تعریف صفت برای رنگ ه درس ۳ نمونه ۲  فايل2
 تغییر رنک نمونه ۱ فصل ۳  فايل3
 درس چهارم شکل 
  تشخیص تکرار ها 4-1,2,3  فايل1
  تشخیص دوباره صداها 4-1  فايل2
 تشخیص تکرار نمونه ۱ فصل ۴  فايل3
 تکرار ها شناخته و تعدادشان مشخص شود نمونه ۲ فصل ۴  فايل4
 شمارش تکرار ها و نام گذاری هر ملودی تکراری  فايل5
 مثال دیگر برای نمونه ۱ فصل ۴  فايل6
 نمونه ۳ از فصل چهارم  فايل7
 درس پنجم بافت 
 تک صدائی  فايل1
 تواشیح چند صدائی  فايل2
 نمونه ۱ برای ۵-۲ نمونه غیر سنتی  فايل3
 نمونه ۲ برای ۵-۲ نمونه سنتی  فايل4
 نمونه مناسب برای این سن 
نمونه 1  فايل1
 نمونه 2  فايل2
 ترنم شرقی  فايل3
خاک مهر آئین   فايل4
 نمونه مناسب برای این سن 
 نمونه1  فايل1
 نمونه2  فايل2
 نمونه3  فايل3
 نمونه4  فايل4
 نمونه5  فايل5
 نمونه6  فايل6
 نمونه7  فايل7
 نمونه8  فايل8
 نمونه9  فايل9
 نمونه10  فايل10
 نمونه11  فايل11
 نمونه12  فايل12
 نمونه13  فايل13
 نمونه14  فايل14
 نمونه15  فايل15
 نمونه16  فايل16
 نمونه 17  فايل17
 نمونه18  فايل18
 نمونه19  فايل19
 نمونه20  فايل20
 نمونه مناسب برای این سن 
 نمونه1  فايل1
 نمونه2  فايل2
 نمونه3  فايل3
 نمونه4  فايل4
 نمونه5  فايل5
 نمونه6  فايل6
 نمونه7  فايل7
 نمونه8  فايل8
 نمونه9  فايل9
 نمونه10  فايل10
 نمونه11  فايل11
 نمونه12  فايل12
 نمونه13  فايل13
 نمونه14  فايل14
  نمونه مناسب برای این سن 
 نمونه1  فايل1
 نمونه2  فايل2
 نمونه3  فايل3
 نمونه4  فايل4
 نمونه5  فايل5
 نمونه6  فايل6
 نمونه7  فايل7
 نمونه8  فايل8
 نمونه9  فايل9
 نمونه10  فايل10
 نمونه11  فايل11
 نمونه12  فايل12
 نمونه13  فايل13
 نمونه14  فايل14
 نمونه15  فايل15
 نمونه16  فايل16
دفعات بازديد: 11938
تعداد بازديدكنندگان: 9512