دوره مدرسي هنر متوسطه دوم (بررسي روشهاي آموزشي فعال براي تدريس) - 21 و 96/05/22  دومين گردهمايي كشوري گروه هاي آموزشي درس فرهنگ وهنر 95/11/29 دومين گردهمايي كشوري گروه هاي آموزشي درس فرهنگ وهنر 95/11/29 اولين كارگاه هنر با عنوان چگونه فكركنيم ودر آموزش ايده پردازي كنيم  95/11/24 اولين كارگاه هنر با عنوان چگونه فكركنيم ودر آموزش ايده پردازي كنيم  95/11/24